DUKDALFBRES
T 0181 - 417 264

Privacyverklaring

Contactgegevens:

Sport- en cultuurhuis DukdalfBRES
Reede 2a
3232 CV Brielle
www.dukdalfBRES.nl

DukdalfBRES is een sport- en cultuurhuis waar meerdere organisaties onder  één dak hun activiteiten laten plaatsvinden. Vaste partners in het sport- en cultuurhuis zijn Sportcomplex Dukdalf, onderdeel van Gemeente Voorne aan Zee en tevens beheerder van het gebouw, Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en BREStheater. Het sport- en cultuurhuis is geen organisatie, het is een samenwerkingsverband tussen drie onafhankelijke organisaties die gezamenlijk in één gebouw functioneren. Tezamen hebben deze drie kernpartners een webpagina opgericht (www.dukdalfbres.nl) waar hun doelstellingen en informatie over gezamenlijke activiteiten staan weergegeven.

Gemeente Voorne aan Zee is officieel beheerder van de webpagina en het gebouw DukdalfBRES, vandaar dat hieronder de verklaring inzake gegevensbescherming van Gemeente Voorne aan Zee terug te vinden is.

Wilt u meer weten over de privacyverklaringen van de drie organisaties behorende bij sport- en cultuurhuis DukdalfBRES kijk dan hier:

Sportcomplex Dukdalf:  
https://www.dukdalfbrielle.nl/privacy

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta:
https://www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl/Privacyverklaring.html

BREStheater:    
https://brestheater.nl/privacyverklaring.html

Verklaring inzake Gegevensbescherming Gemeente Voorne aan Zee

De gemeente Voorne aan Zee verwerkt persoonsgegevens zodat zij haar wettelijke en publieke taken kan uitvoeren. De verklaring inzake Gegevensbescherming is van toepassing op de persoonsgegevens die de gemeente Voorne aan Zee verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken met u als burger.

Bescherming van uw persoonsgegevens 

De gemeente Voorne aan Zee gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst de gemeente u naar de website van de autoriteitpersoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens door de gemeente 

De gemeente voert alleen taken uit die belangrijk zijn voor haar inwoners en bezoekers. De gemeente gebruikt hiervoor soms persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers. Als u in Brielle woont houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en Burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP).

Als u iets wilt regelen of aanvragen via Brielle.nl, dan heeft de gemeente vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres van u nodig om u goed te kunnen helpen.

Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan de gemeente bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Verder kan de gemeente gegevens van u gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen en om fraude te bestrijden.  

Plichten en verantwoordelijkheden van de gemeente 

De gemeente heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan die hierboven beschreven gebruikt.

In sommige gevallen moet de gemeente u eerst informeren en wanneer nodig om toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Daarnaast neemt de gemeente de nodige beveiligingsmaatregelen en hanteert beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen.

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die bevoegd zijn.

Bewaartermijn 

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan andere organisaties 

De gemeente verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling.

Met organisaties die - in opdracht van de gemeente - uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw rechten 

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt:

  • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.
  • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst.
  • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan de gemeente om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen.
  • Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

 

Inzagerecht 

Als u een aanvraag wilt doen tot inzage in uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente reageert schriftelijk binnen 4 weken.

U kunt daarna aan de gemeente vragen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wilt. Ook hierop reageert de gemeente binnen 4 weken. Wij vragen u altijd om u te identificeren.

Gebruik van het platform 

www.voorneaanzee.nl kan linken naar websites van anderen. De gemeente Voorne aan Zee is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Meer informatie 

Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact 

De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of voor de Functionaris Gegevensbescherming dan kunt u hierover contact opnemen met de gemeente.

Wijziging verklaring inzake Gegevensbescherming 

Deze verklaring inzake Gegevensbescherming kan, zonder waarschuwing, door de gemeente gewijzigd worden. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op www.voorneaanzee.nl gepubliceerd zijn.